Privātuma politika

Par mums

Portāls www.manapolise.lv (turpmāk tekstā – Portāls) ir paredzēts apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai Portāla apmeklētājam un/vai lietotājam. Apdrošināšanas piedāvājumus izsaka Portālā minētās apdrošināšanas sabiedrības, kuras nodarbojās ar apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu.


Portāla darbību nodrošina sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RD AB", reģ. Nr. 40103657075, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021 (turpmāk – RD AB vai mēs). Mēs esam reģistrēti Latvijas Bankas uzturētajā Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā kā apdrošināšanas brokeru sabiedrība.

Mums rūp Jūsu privātums

Šīs privātuma politikas mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk sniegt fiziskajai personai – datu subjektam jeb Jums kā Klientam vai Portāla apmeklētājam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu, datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus. Šī iemesla dēļ šajā privātuma politikā plaši izmantojam ne-juridisku valodu un vienkāršas teikumu uzbūves.


RD AB rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību un apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šo Privātuma politiku un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.


RD AB Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Jūs sniedzat personas datus (portālā www.manapolise.lv, papīra formātā, elektroniski, izmantojot e-pastu, telefoniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.


Kurš atbild par personas datu apstrādi?

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "RD AB", reģistrācijas Nr. 40103657075, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021.

 

RD AB kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos:

info@manapolise.lv, juridiskā adrese: Dzelzavas iela 117, Rīga, LV-1021. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties RD AB juridiskajā adresē ar rakstveida iesniegumu, Jūs varat uzdot jautājumu par Jūsu personas datu apstrādi. Uzraudzības iestāde saistībā ar personas datu aizsardzību ir Datu valsts inspekcija, tomēr jebkurā gadījumā aicinām vispirms ar savu lūgumu vērsties pie mums.

Kādam nolūkam un ar kādu tiesisko pamatojumu personas dati tiek apstrādāti?

RD AB darbojas kā apdrošināšanas starpnieks un sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrībām sniedz Portāla apmeklētājam un/vai lietotājam apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus. Ja vēlaties saņemt RD AB pakalpojumus, mēs pieprasīsim un apstrādāsim Jūsu datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju, norēķinu konta numuru, apdrošinātās personas, labuma guvējus un atkarībā no apdrošināšanas produkta arī citu informāciju, piemēram, informāciju par transportlīdzekli, īpašumu, veselību, negadījumu vēsturi u.c.), lai sagatavotu apdrošināšanas piedāvājumu, novērtētu riskus un noslēgtu apdrošināšanas līgumu. Lai sniegtu Jums apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu, RD AB iegūst apdrošināšanas piedāvājumus un informāciju no apdrošināšanas sabiedrībām. Savukārt apdrošināšanas sabiedrības var iegūt informāciju no dažādiem reģistriem, piemēram, CSDD, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs, AS “Kredītinformācijas birojs“ un citām datubāzēm. Apdrošināšanas piedāvājuma sagatavošana un līguma noslēgšana nav iespējama bez Jūsu datu apstrādes.


RD AB nenovērtē zaudējumu apmēru un nepieņem lēmumus par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, bet, pēc Jūsu pieprasījuma, sniedzot apdrošināšanas gadījuma noregulēšanas pakalpojumu un / vai konsultācijas, mēs pieprasīsim un apstrādāsim Jūsu personas datus (piemēram, informāciju par apdrošināšanas gadījuma apstākļiem, veselību, u.c.), lai tālāk nodotu šo informāciju apdrošināšanas sabiedrībām (zaudējumu novērtēšanai un apdrošināšanas atlīdzības izmaksas lēmumu pieņemšanai).

Lai nodrošinātu augstas kvalitātes klientu apkalpošanas servisu, kā arī apdrošināšanas līgumu apkalpošanu un pierādījumu fiksēšanu, mēs ierakstīsim Jūsu sarunas ar Klientu zvanu apkalpošanas centru vai citiem RD AB darbiniekiem.

Noziedzīgo nodarījumu novēršanai un/vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību, RD AB var veikt videonovērošanu, saglabājot videoierakstu.


Jūsu norādītos personas datus RD AB apstrādās:

1. Pakalpojumu sniegšanas nolūkos:

-  klienta identificēšanai;

-  līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

-  līguma saistību izpildei;

-  pakalpojumu darbības nodrošināšanai un uzturēšanai;

-  pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;

-  pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

-  klientu apkalpošanai;

-  iebildumu un sūdzību izskatīšanai un apstrādei;

- sadarbības saglabāšanai, lojalitātes paaugstināšanai, apmierinātības mērījumiem;

-  norēķinu administrēšanai;

-  kredītriska novērtēšanai un kredītriska pārvaldībai;

-  Portāla uzturēšanai un darbības uzlabošanai.


2. Biznesa plānošanas un analītikas nolūkos:

-  statistikai un biznesa analīzei;

-  plānošanai un uzskaitei;

-  efektivitātes mērīšanai;

-  datu kvalitātes nodrošināšanai;

-  tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

-  atskaišu sagatavošanai;

-  klientu aptauju veikšanai;

-  noziedzīgu nodarījumu novēršanai un izmeklēšanai;

-  riska vadības, audita, darbības atbilstības aktivitāšu ietvaros.

 

 3. Citos nolūkos:


- informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

- specifiskos nolūkos, par kuriem Jūs informēsim brīdī, kad sniegsiet attiecīgus datus RD AB.

 

Jūsu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, pamatojoties uz kādu no šiem tiesiskajiem pamatiem:

 

-  Datu apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu vai lai administrētu apdrošināšanas līgumu. Piemēram, informācija par apdrošināto transportlīdzekli, tā aprīkojumu, drošības sistēmām, cita risku ietekmējošā informācija, kas tiek sniegta pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas, kā arī informācija, kas nepieciešama noslēgtā apdrošināšanas līguma administrēšanai, likumīgi tiek apstrādāta, balstoties uz šo tiesisko pamatu;

 

-  Jūs kā datu subjekts esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei, piemēram, piekrišanu reklāmas, mērķauditorijas sīkdatnēm un mērķauditorijas atlasei. Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu turpmākai savu personas datu apstrādei, nosūtot mums pieprasījumu;

 

-  Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai realizētu mūsu vai trešās personas likumiskās (leģitīmās) intereses. Piemēram, mēs apstrādājam personas datus uz šī pamata, lai novērstu krāpšanu, nodrošinātu atbilstošu apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu, kā arī nosūtītu jums apdrošināšanas piedāvājumus un novērstu apdraudējumu IT sistēmu drošībai. Šādā gadījumā mēs analizējam Jūsu apdrošināšanas pakalpojumu iegādes vēsturi, kā arī citu informāciju par Jūsu veiktajām darbībām, tostarp internetā. Apstrādājot personas datus uz šī pamata, mēs īpaši vērtējam samērīgumu un to, vai Jūsu tiesības uz privātumu konkrētajā situācijā nav svarīgākas, salīdzinot ar attiecīgo mūsu vai trešās personas likumisko (leģitīmo) interesi;

 

- Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums kā pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. Piemēram, mums ir pienākums sniegt Jūsu personas datus pēc Valsts ieņēmumu dienesta vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma.

­­

Kā RD AB iegūst jūsu datus?

Mēs iegūstam datus par jums no dažādiem avotiem atkarībā no tā, kāds ir pamatojums jūsu attiecībām ar mums.


Tieši no jums vai apdrošinājuma ņēmēja

Piemērs: Mēs iegūstam datus no jums, kad jūs ar mums sazināties, izmantojot dažādus saziņas veidus (t.i., sniedzot informāciju Portālā, pa tālruni vai e-pastā), un izrādāt interesi par apdrošināšanas pakalpojumiem, kad veicat apdrošināšanas iegādi vai pieprasāt mums informāciju.


Tieši no apdrošināšanas sabiedrībām

Mēs esam apdrošināšanas starpnieki un apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanai izmantojam datus, ko mums sniedz apdrošināšanas sabiedrības.

Piemērs: Noformējot Portālā OCTA polisi, mēs no apdrošināšanas sabiedrības saņemam informāciju par jūsu transportlīdzekļa marku, modeli, izlaiduma gadu, Bonus-malus klasi, kā arī informāciju par jūsu esošās OCTA polises beigu datumu.


No mūsu tīmekļvietnes, izmantojot tiešsaistes identifikatorus (piemēram, sīkdatnes)

Piemērs: Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies) un vācam arī datus par Portāla apmeklētājiem un mūsu internetā izvietoto reklāmu skatījumiem, piemēram, apmeklētāja ierīces IP adresi.


No informācijas, ko jūs publicējat sociālajos medijos

Piemērs: jūs savā Linkedin profilā kā publiski pieejamu esat norādījis informāciju par savu profesiju.


Tieši no jūsu darba devēja, kolektīva vai citas organizācijas

Piemērs: No jūsu darba devēja varam saņemt sarakstu ar darbiniekiem, kuri ir apdrošināti ar noteiktu apdrošināšanas polisi, vai no jūsu pārstāvētā kolektīva varam saņemt apstiprinājumu par jūsu piederību attiecīgajam kolektīvam.


Tieši no finanšu iestādēm

Piemērs: Saņemot jūsu maksājumu par apdrošināšanu, mēs no bankas varam saņemt jūsu bankas konta numuru.

 

Kam RD AB nodod Jūsu datus?

RD AB nedrīkst izpaust konfidenciālu informāciju par Jūsu apdrošināšanas līgumu un personas datiem. Piekļuve Jūsu datiem ir tikai tiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Tomēr likumā vai līgumā noteiktos gadījumos, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai saskaņā ar RD AB leģitīmo interesi RD AB var sniegt informāciju šādām personām:


Apdrošināšanas sabiedrībai:

RD AB sniedz apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus un Portālā piedāvā apdrošināšanu no vīrakam apdrošināšanas sabiedrībām. RD AB nodod Jūsu datus apdrošināšanas sabiedrībām, ciktāl tām ir nepieciešama šī informācija, lai sagatavotu Jums apdrošināšanas piedāvājumu, kā arī noslēgtu, administrētu un izpildītu apdrošināšanas līgumu.


Ārpakalpojumu sniedzējam:

RD AB strādā ar atsevišķiem ārpakalpojumu sniedzējiem, lai izpildītu RD AB līgumiskās un juridiskās saistības, piemēram, grāmatvedības, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem, autoservisiem vai ekspertiem.


Sadarbības partnerim:

RD AB var nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu RD AB klientiem, piemēram, kredītiestādes (bankas), maksājumu iestādes, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem.


Finanšu pakalpojumu sniedzējiem:

RD AB var izpaust informāciju par Jūsu apdrošināšanas līgumu un tā spēkā esamību kredītiestādei vai līzinga sabiedrībai, ja tā minēta kā atlīdzības saņēmējs apdrošināšanas polisē.


Citiem saņēmējiem:

RD AB var būt pienākums nodot Jūsu personas datus tālākiem saņēmējiem, piemēram, valsts un pašvaldības struktūrvienībām, lai izpildītu juridisku pienākumu par paziņošanu, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzības iestādēm (Latvijas Banka, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, u.c.).


Vai RD AB pārsūta Jūsu datus uz citām valstīm ārpus Eiropas Savienības?

Jūsu personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas teritorijā. Ja RD AB pārsūtīs Jūsu datus pakalpojuma sniedzējiem ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, tas notiks saskaņā ar Eiropas Savienības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā un tiks piemērotas atbilstošas drošības garantijas, piemēram, Eiropas Komisijas standarta klauzulas.


Vai atsevišķos gadījumos ir iespējami automātiski lēmumi?

Apdrošināšanas prēmijas aprēķinam Portālā mēs izmantojām automātisku savienojumu ar apdrošināšanas sabiedrību sistēmām, kur, atsevišķos gadījumos, piemēram, OCTA vai KASKO polises cenas aprēķināšanai, ir iespējami automātiskie lēmumi. Aprēķinot apdrošināšanas prēmiju, apdrošināšanas sabiedrību sistēma automatizēti analizē personas apdrošināšanas atlīdzību vēsturi, lojalitātes līmeni, kā arī citus aspektus. Jūs nevarat atteikties no šāda veida automātiskām darbībām, taču varat sazināties ar RD AB un lūgt pārskatīt saņemto apdrošināšanas piedāvājumu.


Pamatojoties uz Jūsu sniegto informāciju un ievērojot Portāla Lietošanas noteikumus, atsevišķos gadījumos, piemēram, OCTA atgādinājumu nosūtīšanai, ir iespējami automātiskie lēmumi. Sagatavojot OCTA atgādinājumu, RD AB sistēma automatizēti analizē Jūsu esošas polises spēkā esamību (pieprasot informāciju apdrošināšanas sabiedrībām). Jūs nevarat atteikties no šāda veida automātiskām darbībām, taču varat atteikties no atgādinājumiem.


Cik ilgi RD AB saglabā Jūsu datus?

RD AB apstrādā Jūsu personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu RD AB Privātuma politikā noteiktos personas datu apstrādes nolūkus.

Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti, ievērojot RD AB un Klienta starpā noslēgto līgumu (Portāla Lietošanas noteikumi), normatīvo aktu prasības (piemēram, Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likums, Civillikums, likumi, kas skar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, u.c.), kā arī RD AB leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību.

Piemēram, RD AB vismaz 18 mēnešus saglabā auditācijas pierakstus par Portālā veiktajiem un atteiktajiem attālināto pakalpojumu izmantošanas pieslēgumiem (t.sk. avota IP adresi, laiku) un lietotāja veikto transakciju un citu darbību identificēšanai nepieciešamo informāciju.

Ilgāks personas datu uzglabāšanas laiks ir pieļaujams, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības par dokumentu vai informācijas glabāšanas minimālo termiņu vai arī lai aizsargātu RD AB likumīgās intereses, piemēram, tiesvedību gadījumā.

Kad šis periods ir beidzies, RD AB drošā veidā izdzēsīs Jūsu personas datus vai padarīs tos nepieejamus (arhivēšana), vai arī neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Jums.

 

Kādas ir Jūsu tiesības?


Jums ir tiesības:

- jebkurā laikā atsaukt Jūsu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei, taču tas, ka atsauksiet minēto piekrišanu neietekmēs datu apstrādes likumību, kas pamatojās uz šo piekrišanu pirms tās atsaukuma;

- iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi reklāmas nolūkos, nosūtot atbildes e-pastu uz info@manapolise.lv vai atrakstīties no reklāmas, izmantojot e-pasta atrakstīšanas saiti;

- saņemt informāciju par personas datiem, kas par Jums tiek apstrādāti;

- pieprasīt labot savus personas datus, ja tie ir nepilnīgi vai neprecīzi;

- lūgt RD AB dzēst savus personas datus;

RD AB nodrošina Jūsu personas datu dzēšanu pēc Jūsu pieprasījuma (piemēram, tad, ka datu apstrāde ir pamatota ar Jūsu piekrišanu un Jūs to atsaucat). Taču minētais nosacījums nebūs spēkā, ja personas datus, ko lūdzat dzēst, RD AB apstrādā saskaņā ar citu tiesisku pamatu, piemēram, lai nodrošinātu līgumsaistību vai normatīvo aktu prasību izpildi;


- saņemt personas datus, kurus pats esat iesniedzis RD AB, kas attiecas konkrēti uz Jums un kuru apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana vai Jūsu noslēgtā apdrošināšanas līguma izpilde (tiesības uz datu pārnesamību).

 

Ja vēlaties labot savus datus, Jūs varat sazināties ar RD AB rakstveidā, izmantojot norādīto adresi. Ja RD AB rīcībā nebūs aktuāli saziņas dati, Jūs varat nesaņemt svarīgus paziņojumus.


Informācija par sīkdatņu izmantošanu

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo ierīci Portāla apmeklējuma laikā un ko Portāls saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat Portālu no interneta pārlūkprogrammas. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas pazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tostarp sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm un to pārvaldības vai izdzēšanas iespējām varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Kam tiek izmantotas sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai varētu uzlabot Jūsu ērtības, kā arī saņemtu datus un gūtu ieskatu, kas mums var noderēt, lai pārliecinātos, ka mūsu Portāls ir noformēts un izveidots tā, lai Jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus. Tāpēc tad, kad lietojat mūsu tīmekļa vietni www.manapolise.lv, tiek izmantotas sīkdatnes.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Obligātās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot Portālu un izmantot tās piedāvātās iespējas, tostarp iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm Portāls nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus vai pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekIa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes
Funkcionālās sīkdatnes ir nepieciešamas, lai vietne atcerētos izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles. Tās paliek datorā, kamēr beidzas sīkdatnes termiņš vai kamēr to izdzēš lietotājs.

Analītiskās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes ir Portāla lietojuma analīzes rīks, kas apkopo datus par Portāla izmantošanas veidiem. Tās saglabā informāciju par Portāla lietošanu, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informāciju izmanto, lai analizētu, kas interesē vietnes lietotājus un lai varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai statistikas vajadzībām, tās netiek izmantotas individuālo lietotāju identifikācijai.
Atsevišķos gadījumos mūsu vietā saskaņā ar mūsu norādījumiem un tikai atbilstīgi norādītajiem mērķiem dažas analītiskās sīkdatnes pārvalda trešās personas — datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās Jūs varat sīkdatnes kontrolēt, bloķēt un izdzēst no savas ierīces jebkurā laikā, pat ja sākumā piekrītat sīkdatņu saglabāšanai. Jūs varat iestatīt lielāko daļu pārlūkprogrammu tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saņemšana iekārtā. Šī iespēja parasti ir pieejama pārlūkprogrammu iestatījumu sadaļā. Bloķējot sīkdatņu saņemšanu, Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet Portālu, un pastāv iespēja, ka daži pakalpojumi un funkcijas varētu nedarboties. Plašāk lasiet www.aboutcookies.org.


Sūdzību iesniegšana par Jūsu datu apstrādi

Jums ir iespēja vērsties pie RD AB ar rakstveida iesniegumu RD AB juridiskajā adresē vai sazināties ar RD AB, rakstot uz info@manapolise.lv.

 

Privātuma politikas pārskatīšana

RD AB regulāri pārskatīs un atjaunos šo politiku. Aktuālo versiju RD AB publicē Portālā.


Pēdējais atjaunošanas datums: 03.03.2023.

Klientu atsauksmes

Man ir ļoti laba pieredze OCTA polises iegādē ManaPolise.lv. Esmu ieteicis to arī saviem draugiem, kuri tagad arī pastāvīgi iegādājas OCTA šeit.
Ivars no Rīgas
Vislabāk man patīk, ka varu salīdzināt dažādu apdrošināšanas kompāniju cenas. Dažkārt cenu starpība ir patiesi liela. Uzskatu, ka ManaPolise.lv izmantot ir ļoti ērti un vienkārši.
Santa no Tukuma
Tā kā ikdienā ir tik daudz lietu, par ko jāatceras, man ļoti patīk, ka ManaPolise.lv sūta man atgādinājumu par to, ka tuvojas OCTA polises darbības termiņa beigas. Es tikai izvēlos izdevīgāko piedāvājumu un veicu apmaksu. Pērku polises savam auto šeit jau 2 gadus.
Larisa no Jūrmalas
Esmu lauksaimnieks un dzīvoju laukos. Lai atvieglotu apdrošināšanas iegādi, izmantoju ManaPolise.lv, jo OCTA apdrošināšanu varu iegādāties jebkurā brīdī, dažu minūšu laikā, man nekur nav jābrauc.
Guntis no Balvu rajona

Sadarbības partneri

Droši norēķini

Sadarbības partneri

Droši norēķini

Visa
Mastercard
Citadele
Nordea
Swedbank
SEB