No 2020. gada 1. janvāra spēkā ir noteikumi, kas paredz, ka visiem dzīvokļiem un privātmājām jābūt aprīkotām ar dūmu detektoriem. Privātmājās obligāti jābūt arī ugunsdzēšamajam aparātam.

Taču bez dūmu detektoriem ir arī citi būtiski ugunsdrošības noteikumi, kas jāievēro, lai izvairītos no ugunsnelaimes, proti: elektroinstalāciju pārbaude, dūmvadu tīrīšana, apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērtēšana, u.c.

Kā liecina VUGD dati – 2018. gadā neiztīrītu dūmvadu un bojātas vai nepareizi ekspluatētas apkures sistēmas dēļ tika izraisīti 472 ugunsgrēki.

Vispārīgās ugunsdrošības prasības

Aizliegts:
 • Atstāt bez uzraudzības iekurtas apkures ierīces, kā arī elektriskajam tīklam pievienotu sadzīves elektroniku, izņemot, ja to pieļauj ierīces ekspluatācijas instrukcija.
 • Aizsalušu cauruļvadu atkausēšanai izmantot atklātu uguni.
 • Novietot balonus ar degtspējīgām vai oksidējošām gāzēm, kā arī šķidras bīstamas vielas pagrabos, bēniņos, uz balkoniem vai lodžijām.

Ugunsaizsardzības ierīces

 • Privātmājas un dzīvokļi jānodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem. Autonomo ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Detektors jāuzstāda katrā stāvā un jāuztur darba kārtībā, ievērojot ražotāja prasības.
 • Privātmājas jānodrošina arī ar ugunsdzēšamo aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B

Elektroinstalācijas un elektroierīces

Elektroinstalācijas pārbaudi veic vienu reizi 10 gados! Gan elektroinstalācijas pārbaudi, gan elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru var veikt atbilstoši tam kvalificēta persona. Pārbaudes jāveic gan privātmājās, gan dzīvokļos.

Aizliegts:
 • Izmantot bojātu un paštaisītu elektroinstalāciju, elektroiekārtu un elektroierīci.
 • Ekspluatēt vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju.
 • Novietot degtspējīgas vielas un priekšmetus tuvāk par 0,5m no gaismas ķermeņiem, izņemot gadījumu, ja to pieļauj ražotājs.

Apkures un ventilācijas sistēma

 • Lai nodrošinātu dūmvada, apkures iekārtas un ierīces drošu ekspluatāciju un nepieļautu sodrēju degšanu dūmvadā, tos nepieciešams tīrīt.
 • Privātmājās cietā kurināmā apkures ierīces, to dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanu var veikt pats mājas īpašnieks vai īrnieks, nav obligāti jāpieaicina kvalificēts speciālists. Tomēr, ņemot vērā, ka dūmvadu tīrīšanas darbam arī ir nepieciešamas speciālas zināšanas un inventārs, ieteicams vienmēr saukt apmācītu vai sertificētu skursteņslauķi.
 • Savukārt tehniskā stāvokļa novērtēšanu, kas arī jāveic regulāri (reizi 5 gados), var veikt tikai sertificēts speciālists.
 • Sodrējus no ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces un iekārtas dūmvada tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), kā arī vienu reizi apkures sezonā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam). Ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīce un iekārta ir apkures ierīce un iekārta, kura sevī neuzkrāj siltumu ilgāk par trim stundām.
 • Dūmvadu un cietā un šķidrā kurināmā apkures ierīci un iekārtu tīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim).
 • Apkures iekārtu un ierīci, kurā par kurināmo izmanto gāzi, tīra un tā tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis citādi.
 • Ekspluatācijas laikā šķidrā kurināmā apkures iekārtas, ierīces un gāzes aparāta dūmvadu pārbauda un attīra šādos termiņos:
  • ķieģeļu dūmvadu – ne retāk kā reizi gadā
  • ķieģeļu dūmvadu ar oderējumu – ne retāk kā reizi divos gados
  • keramikas un šamota dūmvadu – ne retāk kā reizi divos gados.
 • Cietā un šķidrā kurināmā apkures iekārtas, ierīces, dūmvada un dabīgās ventilācijas kanāla teniskā stāvokļa pārbaudi veic reizi 5 gados.
 • Ja objektā ir gāzes aparāts, tad dabīgās ventilācijas kanāla tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu veic ne retāk kā reizi 3 gados.
 • Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu veic reizi 5 gados.
 • Jebkuru dūmvadu, apkures iekārtu un ierīces, ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa novērtēšanu var veikt tikai sertificēts speciālists.
Aizliegts:
 • Izmantot bojātu apkures sistēmu, ierīci vai dūmvadu
 • Pārkurināt apkures iekārtu vai ierīci
 • Atstāt bez uzraudzības iekurtu apkures iekārtu un ierīci, izņemot gadījumu, ja to pieļauj ražotājs
 • Novietot degtspējīgas vielas un priekšmetus uz apkures iekārtas un ierīces, kā arī tuvāk par 0,5m no tās
 • Novietot degtspējīgas vielas un priekšmetus kurtuves priekšā tuvāk par 1,2m
 • Daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošinas pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves
 • Izmantot dūmvadu, mehāniskās ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu tam neparedzētiem nolūkiem (elektroinstalācijas, inženiertīklu tranzītam).

Mājokļa apdrošināšana

Par papildus drošību gādās arī īpašuma apdrošināšana, taču, lai tā darbotos un nelaimes gadījumā saņemtu atlīdzību, ir jābūt ievērotiem likumā noteiktajiem ugunsdrošības noteikumiem.

Back To Top